Fantasy Week 13
NFL Week 13
Katana Samurai Assurance
Gary Kattman
PMR: MER:
Katana Samurai Assurance
Gary Kattman
PMR: Optimal Lineup
Katana Samurai Assurance SCORING LOG
Katana Samurai Assurance BENCH
Katana Samurai Assurance SCORING LOG
Katana Samurai Assurance BENCH

Tweet


Rotate for more data.